Markizy które oferujemy dzielimy standardowo na dwie kategorie:

I MARKIZY TARASOWE - jak nazwa sugeruje s?u?? do os?oni?cia tarasów i du?ych powierzchni przed s?o?cem. Ze wzgl?du na potrzeby i  sposób zastosowania markizy tarasowe mog? wyst?powa? w kasetach, pó? kasetach i bez jakiejkolwiek zabudowy. Bogata gama kolorystyczna pokry? oraz mo?liwo?? wyboru koloru konstrukcji daj? szeroki wybór dostosowany do indywidualnych wymaga? klienta.

Markizy tarasowe mog? by? otwierane r?cznie lub elektrycznie z mo?liwo?ci? zastosowania automatyki.

 

II MARKIZY BALKONOWE - ze wzgl?du na ich konstrukcj? montowane s? balkonach .Jest to zwarta prosta konstrukcja z ramionami spr??ynowymi umo?liwiaj?cymi u?ywanie ich nawet przy lekkim wietrze. Obs?uga markizy odbywa si? r?cznie za pomoc? przek?adni korbowej.

Pozosta?e typy markiz jak koszowe, dwustronne i inne zabudowy  na zapytanie.