To zdecydowanie najlepszy wariant ochrony przed s?o?cem i to niezale?nie od przeznaczenia budynku. Sprawdza si? ?wietnie w budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym, w biurowcach, a tak?e w miejscach stanowi?cych obiekty u?yteczno?ci publicznej. Mowa w tym przypadku oczywi?cie o rozwi?zaniu, którym s? tzw. ?aluzje fasadowe. Delikatne i subtelne, a naprawd? ?wietnie os?aniaj? od strony zewn?trznej okna czy wszelkiego typu, inne przeszklenia. Ten produkt odpowiedzialny jest nie tylko za skuteczne blokowanie dost?pu promieni s?onecznych do wn?trz w budynkach, to tak?e ?wietne ograniczenie konieczno?ci u?ytkowania systemów klimatyzuj?cych.

Wszystkie ?aluzje fasadowe, które mamy do zaoferowania cechuje estetyka- wyst?puj? one w ró?nych kolorystycznych wariantach. S? te? bardzo komfortowe w u?ytkowaniu, zapewniaj? proste regulowanie dop?ywu ?wiat?a oraz ciep?a do wn?trza budynku. Je?li chodzi o rozwi?zania konkurencji, patrz?c przez pryzmat rynku, którym jest Pozna?, na pewno nie znajdziecie korzystniejszych propozycji. Nasze warianty to wieloletnia trwa?o??, a tak?e jako??, która b?dzie zauwa?alna w trakcie d?ugich lat u?ytkowania naszych produktów.

Zastosowanie listw ruchomych odpornych na czynniki atmosferyczne powoduje, ?e spada ryzyko wyst?pienia uszkodze? mechanicznych, które pmog? wyst?powa? w toku pracy tradycyjnych listw. Mo?ecie by? pewni, ?e ?aluzje fasadowe, które proponujemy to funkcjonalne, estetyczne i ?wietnej jako?ci rozwi?zania. Praktycznie ca?y Pozna? mo?e si? o tym przekona?. Indywidualne podej?cie do wszystkich realizacji, pozwoli?o nam zdoby? uznanie bardzo wielu klientów.